เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ จป หัวหน้างาน และการอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์

0 Comments
อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์

จป หัวหน้างานมีบทบาทหน้าที่หลายอย่าง โดยหลักๆ มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยภายในองค์กร ป้องกัน แก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน ให้พนักงานและนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย จป หัวหน้างาน ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ก่อนจะมาเป็น จป หัวหน้างานได้นั้น ลูกจ้างในระดับหัวหน้างานจะต้องมีการอบรมเพื่อให้ได้มาซึ่งใบประกาศนียบัตร และได้รับการแต่งตั้ง การอบรม จป หัวหน้างาน สามารถอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ได้ง่ายๆ เพราะมีหลายสถาบันเปิดอบรมผ่านโปรแกรมซูม

ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องมี จป หัวหน้างาน ได้แก่  เหมืองแร่ ปิโตเครมี  โรงงาน คลังสินค้า ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง โลจิสติกส์ สถานีบริการน้ำมัน โรงแรมห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถาบันทางการเงิน LAB กายภาพ สถานบันเทิง การกีฬา LAB เคมีชีวภาพ สำนักงานสนับสนุน 1-12 และกิจการอื่นๆ ตามประกาศ

หากกิจการใดไม่ปฏิบัติตาม นายจ้างจะถือว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 ตามมาตรา 56 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือ มาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ ต้องพิจารณาเลือกสถาบันจัดอบรมให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความน่าเชื่อถือ สถาบันหรือหน่วยงานนั้นๆ จะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมถึงประสิทธิภาพในการจัดอบรม อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่นิยมอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ด้วยแอปฯ หรือโปรแกรมซูม ทั้งภาพและเสียงต้องคมชัดในระดับ Full HD

สถาบันอบรมด้านความปลอดภัย หลายแห่ง รับอบรมทั้งแบบ In-house และ Public ตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ หลักสูตรที่ใช้อบรมต้องเป็นหลักสูตรสากล ทั่วโลกยอมรับ วิทยากรผู้บรรยายต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย (หลักสูตร จป) สำหรับหัวข้อในการอบรม จป หัวหน้างานแบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่

1.การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน

2.กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.การวิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย

4.การฝึกปฏิบัติการป้องกันอันตรายและการควบคุมอันตราย

ผู้รับการอบรม จป หัวหน้างานต้องเข้าอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร มีระยะเวลาการอบรม 18 ชั่วโมง และผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งหมดนี้ ก็คือ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ จป หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และการอบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ ซึ่งต้องเลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หลักสูตรที่เป็นสากล ทั่วโลกยอมรับ อบรมผ่านโปรแกรมซูมที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ คมชัด ทั้งภาพและเสียงในระดับ Full HD

Leave a Reply

Your email address will not be published.